เกี่ยวกับเรา

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการ IT ครบวงจรในลักษณะ IT Solution ด้วยการนำเสนอสินค้าและบริการที่ลูกค้าต้องการนำไปใช้ในธุรกิจบริษัทให้บริการตั้งแต่ต้นจนจบไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและติดตั้งระบบ คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายไร้สาย ระบบโปรแกรมประยุกต์ รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้านเครือข่ายองค์กร ระบบกล้องวงจรปิดและการบริการหลังการขายด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำในการเลือกสรรเทคโนโลยีที่เหมาะสมและตอบโจทย์ ทุกความต้องการของลูกค้า ได้อย่างครบถ้วนหลากหลายและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยความเป็นมืออาชีพ เราสามารถทำงานได้ทุกบทบาท ทั้งเป็นผู้รับเหมาหลักด้าน IT ทำงานร่วมกับพันธมิตร หรือเป็นคนคุม งานให้เป็นไปตามแผน

บริษัทสามารถตอบสนอง ความต้องการที่หลากหลายของทุกกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบของกล้องวงจรปิด ซอฟท์แวร์วิเคราะห์ ระบบความปลอดภัยด้านเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ ทั้งออกแบบและติดตั้งรวมถึงการดูแลหลังการขาย ลูกค้าของบริษัทมีหลายกลุ่มทั้งรัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจ บริษัทได้รับความไว้วางใจให้ทำงานในหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการของท่าอากาศยานไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กสท โทรคมนาคม กรมตำรวจ กสทช กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต

— Vision —

“The Leader in Digitizing Imagination to Reality”

Core value

Mission

นำนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารจากบริษัทชั้นนำของโลกมาปรับใช้ เพื่อวางรากฐานความมั่นคงปลอดภัยให้กับลูกค้า

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ นำไปสู่การให้บริการมาตรฐานสากล

พัฒนาบุคลากรทีมงานให้มีความเป็นมืออาชีพ ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลอย่างยั่งยืน

เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานและ การสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อส่งมอบตรงเวลา

สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าและ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ

สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

Business Goals

พัฒนาธุรกิจเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารระดับประเทศ

พัฒนาธุรกิจเพื่อก้าวสู่ความเป็นบริษัทชั้นนำด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แบบครบวงจร

พัฒนานวัตกรรม สินค้า และบริการให้ครอบคลุม ความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน และการสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ควบคู่กับการให้บริการทันสมัย สามารถรองรับ การเปลี่ยนแปลง ด้านเทคโนโลยีได้ตลอดเวลา

สร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และคืนกำไรสู่สังคม

SKY Structure

Organization chart

Gfin_logo
บริษัท
บริษัท จีฟินน์(ไทยแลนด์) จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 40
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประกอบกิจการค้า และพัฒนาซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์รวมทั้งให้บริการ ด้านคำปรึกษา ด้านการบริหารจัดการ จัดหา ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ทางด้าน เทคนิค ให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การรัฐ ทั้งภายในและนอกประเทศ
TKC_logo
บริษัท

บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิสจำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 34
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประกอบกิจการให้บริการ ให้คำปรึกษา ออกแบบและติดต้ัง ระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunications) สำหรับ โครงการขนาดใหญ่ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงข่ายระบบ โทรศัพท์เคล่ือนที่ (Mobile Communications), การสื่อสารท้ัง แบบสายและไร้สาย (Wired and Wireless Communications)

Astro_logo
บริษัท

บริษัท แอสโตร โซลูชั่นส์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 30
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประกอบกิจการให้บริการทางการตลาด ที่ปรึกษา บริหารจัดการ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร ต่าง ๆ รวมท้ังให้บริการข้อมูลและตอบข้อซักถาม (Call Center)

Raytel_logo
บริษัท

บริษัท เรย์ เทล จำกัด 

สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.99
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจผู้รับเหมางานในการบริการจัดหาและติดต้ังอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและให้บริการบำรุงรักษาหลังการขาย