ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ถึง 9 ตุลาคม 2561

ภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้ในการสื่อสารอย่างกว้างขวาง ซึ่งบริษัท สกาย ไอซีที ตระหนักในความจำเป็น และเห็นความสำคัญของภาษาจีน จึงส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีทักษะ การฟัง พูด อ่าน และการสื่อสาร กับชาวจีนได้  และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานให้มากขึ้นด้วย