สัมภาษณ์รายการ “เจาะ โลก เปลี่ยน”

วันที่ 29 กันยายน 2561

ช่อง 14 อสมท.
หัวข้อ “ความมั่นคงด้านไซเบอร์”