อบรมหลักสูตร บริหารโครงการมืออาชีพ ด้วย Ms. Project

6-7 ตุลาคม  2561

การบริหารโครงการในปัจจุบันได้มีบทบาทและความสำคัญในการทำงานในองค์กรเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การบริหารโครงการโดยทั่วไปแล้วเป็นความรู้และขั้นตอนดำเนินงานในส่วนของการวางแผน การจัดการ การบริหารทรัพยากร เพื่อทำให้โครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมายได้ถูกต้องตามที่วางไว้ โดยมีหัวใจสำคัญคือการบริหารความสัมพันธ์ระหว่าง เวลา ราคา และคุณภาพ ในทรัพยากรที่กำหนด เพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่ต้องการ

ทั้งนี้ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดอบรม หลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถจัดการงาน เวลา ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ และสามารถออกแบบรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ