โครงการ AOT App

9 ตุลาคม 2562

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ ได้เชิญ คุณสิทธิเดช มัยลาภ CEO บริษัท SKY ICT และดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ CEO บริษัท AOT ซึ่งเป็นผู้ออกแบบ AOT App เพื่อบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ AOT App แก่นักศึกษาในโครงการ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรนวัตกรมบริการ และนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา AOT App โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

ณ ห้องประชุมริมน้ำชั้น 5 วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์