Project Management and Professional (PMP)

วันที่ 12,13,14,27 และ 28 มกราคม 2561

บริษัท สกาย ไอซีที จึงได้จัดอบรม หลักสูตร “Project Management Professional (PMP)” ให้แก่พนักงานโดยเน้นให้เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารโครงการ เรียนรู้การออกแบบ วางแผน และการบริหารโครงการ รวมถึงเรียนรู้ถึงแนวทางและเครื่องมือในการจัดการโครงการเพื่อความสำเร็จ