Digital Trunk Radio

Real-time communication tool, with the goal of enhancing business collaboration and productivity.

โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล Digital Trunk Radio ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารด้วยวิทยุสื่อสาร (Digital Trunk Radio) ที่ถูกนำมาใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น ฝ่ายปกครอง โรงพยาบาล หน่วยฉุกเฉิน สถานีดับเพลิง การไฟฟ้า การประปา รวมถึงมูลนิธิการกุศลต่างๆ บริษัทฯ จึงดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล ด้วยระบบเทคโนโลยี 4G LTE เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านความปลอดภัยสาธารณะ ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา และขยายพื้นที่การใช้งานไปยังพื้นที่จังหวัดภูเก็ต, อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี, อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสิ้น 345 สถานีโดยโครงการมีวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้

  1. จากการจัดหาเครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบดิจิตอลแบบ LTE เพิ่มเติมนั้น ทำให้สามารถรองรับการใช้งานระบบโครงข่ายวิทยุสื่อสารด้วยระบบที่ทันสมัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารในภารกิจสืบสวนสอบสวน, การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยเฉพาะงานที่มีความสลับซับซ้อน, ภารกิจทางด้านความมั่นคง เช่น การชุมนุมเรียกร้องในพื้นที่สาธารณะ, การตรวจสถานที่เกิดเหตุ, การตรวจค้นวัตถุระเบิด ที่เป็นงานทางด้านความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นการให้ความสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 เป็นต้น
  2. จากการขยายและเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการให้บริการ (Network Service Provider) ของระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล LTE เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เช่น งานสืบสวนสอบสวน งานป้องกันและปราบปราม ที่มีความจำเป็นต้องใช้ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงระหว่างการปฏิบัติงาน ให้มีการใช้งานด้วยความสะดวกสบาย การสื่อสารมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงข่ายบรอดแบนด์ 4G-LTE เป็นโครงข่ายสื่อสารบรอดแบนด์ประเภทไร้สาย (Broad Wireless) บนเทคโนโลยี 4G-LTE สำหรับการใช้งานรับส่งข้อมูลสื่อสารระหว่างหน่วยงานเพื่อปฏิบัติภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ระบบนี้สามารถบูรณาการได้ดีขึ้นตามยุคสมัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

  1. มีช่องสัญญาณที่กว้างขึ้น ช่วยให้รองรับการสื่อสารในปริมาณที่มากขึ้น และเป็นการให้บริการเทียบเท่ากับ 4G มีสัญญาณครอบคลุมและชัดเจนระหว่างการสื่อสาร ซึ่งทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  2. รองรับระบบการโทรสั่งการ (Push-to-Talk), การส่งข้อความสั้น, การส่งวีดีโอ, ส่งข้อมูลความเร็วสูงในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ สามารถรับ-ส่ง Video Streaming การสนทนาวีดีโอกลุ่ม (Video Conference), การรับ-ส่งภาพความเร็วสูง (Rapid Image Transfer), การปฏิบัติการทางไกล (Remote Operation), การวิเคราะห์สถานการณ์อัจริยะ (Analytics), และแผนที่ดิจิตอล (GIS Map) เพื่อให้สะดวกต่อการสื่อสาร
  3. มีฟังก์ชั่นที่สามารถระบุพิกัดของตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ป้องกันการโจรกรรมข้อมูลและการดักฟัง
  4. มีระบบส่วนกลาง (Single Command) ที่สามารถสั่งงานจากส่วนกลาง ที่สามารถให้บริการกับหน่วยงานหลายๆ หน่วยงานพร้อมกันได้ สามารถจัดกลุ่มกำหนดทรัพยากรระดับสำคัญ และสามารถบูรณาการการสั่งการได้สะดวก
  5. สามารถสื่อสารด้วยเสียงร่วมกับระบบวิทยุสื่อสาร Narrow Band อื่นๆ ได้ โดยใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อ Gateway ในการเชื่อมเสียงสัญญาณระหว่างวิทยุสื่อสาร LTE กับอุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ รวมถึงสามารถเชื่อมกับวิทยุของหน่วยงานอื่น ๆ อย่างตำรวจ แพทย์ ทหาร และหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น
  6. ระบบช่วยประหยัดงบประมาณการลงทุนและสะดวกต่อการบำรุงรักษาในระยะยาว

บริษัทฯ ยังคงให้การสนับสนุนการจัดหาและติดตั้ง รวมถึงขยายการวางโครงข่ายการสื่อสารโดยให้บริการด้วย 4G LTE Digital Trunk Radio ที่เป็นลักษณะการสื่อสารแบบกลุ่ม เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทันต่อสถานการณ์และบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ