วันสงกรานต์ ประจำปี 2561

วันที่ 12 เมษายน 2561

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นภารกิจหนึ่งของ บริษัท สกาย ไอซีที ที่ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่สำคัญ มีคุณค่า และเป็นเอกลักษณ์หนึ่งชาติ รวมถึงเป็นวันที่พนักงานได้พบปะ พูดคุย และทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้พนักงานได้สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวผู้บริหาร อันเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยให้อยู่สืบไป