นายบดินทร์ อภิศักดิ์ศิริกุล

กรรมการอิสระ

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการทำงาน

  • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
  • 2555 – ปัจจุบัน Vice Chair of Business Administration และProgram Director of Finance วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล