นางสาวกุลนดา โอฬารรักษ์ธรรม

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131 ปี 2559
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 237 ปี 2560

ประวัติการทำงาน

 • 2563 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอโร่ เสิร์ฟส์ จำกัด
 • 2562 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เรย์ เทล จำกัด
 • 2561 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสโตร โซลูชั่นส์ จำกัด
 • 2561 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
 • 2560 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
 • 2560 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีฟินน์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • 2557 ถึง 2560 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท มาลาคี จำกัด
 • 2556 ถึง 2557 Finance Director บริษัท ดิออเดียนซ์โมทิเวชั่น คอมปานีเอเชีย จำกัด
 • 2553 ถึง 2556 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ฮาวาส เวิลด์ไวด์ แบงค๊อค จำกัด