นายสิริวัฒน์ โตวชิรกุล

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (โลจิสติกส์)
มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ คอลเลจพาร์ก สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) ปี 2553

 

ประวัติการทำงาน

  • 2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอส ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
  • 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
  • 2560 – 2562 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
  • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอ เอ็ม อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  • 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิริยาโฮมแลนด์ จำกัด
  • 2556 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วธน แคปปิตัล จำกัด (มหาชน)
  • 2552 – 2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)