นายสิทธิเดช มัยลาภ

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติการศึกษา

Bachelor degree of science (Civil Engineering), The Ohio State University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 237 ปี 2560

ประวัติการทำงาน

  • 2563 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอโร่ เสิร์ฟส์ จำกัด
  • 2561 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสโตร โซลูชั่นส์ จำกัด
  • 2561 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
  • 2560 ถึง ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
  • 2560 ถึง ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จีฟินน์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  • 2559 ถึง 2560 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สกายไฮ จำกัด
  • 2555 ถึง 2559 General Manager บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนลมีเดีย จำกัด
  • 2548 ถึง 2555 First Vice President บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)