นายธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก การเงินระหว่างประเทศ, Southern New Hamshire University, USA
  • ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, Rivier University, USA
  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, Rivier University, USA
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142 ปี 2560

 

ประวัติการทำงาน

  • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
  • 2555 – ปัจจุบัน Vice Chair of Business Administration และProgram Director of Finance วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล