นวัตกรรม Digital health ยกระดับวงการแพทย์

Read More

Digital health

โลกของเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีและนวัตกรรมก็เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตและกลายเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ยุคนี้เป็น Digital Health คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ออกแบบ Health Literacy เป็นข้อมูลทางการแพทย์ให้ประชาชนที่ชอบเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพของตัวเองได้


Health Literacy 6 ขั้นตอน รอบรู้สุขภาพ

  1. เข้าถึง ข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์ให้ประชาชน รู้ทันสถานการณ์
  2. เข้าใจ สร้างความเข้าใจในสุขภาพของตัวเองและการป้องกัน
  3. โต้ตอบ ซักถาม แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองและคนในชุมชน
  4. ตัดสินใจ ต้องรู้จักสุขภาพของตัวเองเพื่อให้สุขภาพตัวเองดี
  5. เปลี่ยนพฤติกรรม เลือกใช้บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสม สามารถจัดการสุขภาพด้วยตัวเองได้
  6. บอกต่อ สามารถนำความรู้ที่ตัวเองมีไปถ่ายทอด ดูแลผู้อื่น

โดยเริ่มจากการสร้าง Smart Farm กลางเมืองหรือปลูกผักบนดาดฟ้า ควบคุมการรดน้ำผ่านแอปพลิเคชันและจัดตั้งเครื่องมือดิจิทัลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

นอกจากนี้ยังร่วมกับชุมชนพัฒนาเรื่องของหอพักและอาหารเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำให้ตัวเองสุขภาพดีและยังเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจด้วยเพราะเรื่องของสุขภาพและเศรษฐกิจต้องไปควบคู่กัน เป็นการยกระดับวงการแพทย์และ SMEs ในประเทศไทยด้วย โดยการนำดิจิทัล เทคโนโลยี Smart Farm เข้ามาช่วยคนเมืองปลูกผักกินเองได้หรือนำ Smart Digital Health มาช่วยตรวจสุขภาพของคนไทยเพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่ใช้ได้จริงนั้นเองครับ


บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการ IT ครบวงจร ในลักษณะ IT Solution ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทุกกลุ่มได้เป็นอย่างดี และเรายังคงเชื่อมั่นต่อไป ว่าเราจะสามารถสร้างพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

#นวัตกรรม #Digital health

แหล่งที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

Stay Connect with Us

To be the key driving force in transforming society through intelligent technological solutions that truly enhance lives

This consent form is for data subjects visiting the website https://www.skyict.co.th. If you allow the company to collect information in any case, please mark / in the box.