นวัตกรรม Digital health ยกระดับวงการแพทย์

Read More

Digital health

โลกของเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีและนวัตกรรมก็เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตและกลายเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ยุคนี้เป็น Digital Health คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ออกแบบ Health Literacy เป็นข้อมูลทางการแพทย์ให้ประชาชนที่ชอบเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพของตัวเองได้


Health Literacy 6 ขั้นตอน รอบรู้สุขภาพ

  1. เข้าถึง ข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์ให้ประชาชน รู้ทันสถานการณ์
  2. เข้าใจ สร้างความเข้าใจในสุขภาพของตัวเองและการป้องกัน
  3. โต้ตอบ ซักถาม แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองและคนในชุมชน
  4. ตัดสินใจ ต้องรู้จักสุขภาพของตัวเองเพื่อให้สุขภาพตัวเองดี
  5. เปลี่ยนพฤติกรรม เลือกใช้บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสม สามารถจัดการสุขภาพด้วยตัวเองได้
  6. บอกต่อ สามารถนำความรู้ที่ตัวเองมีไปถ่ายทอด ดูแลผู้อื่น

โดยเริ่มจากการสร้าง Smart Farm กลางเมืองหรือปลูกผักบนดาดฟ้า ควบคุมการรดน้ำผ่านแอปพลิเคชันและจัดตั้งเครื่องมือดิจิทัลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

นอกจากนี้ยังร่วมกับชุมชนพัฒนาเรื่องของหอพักและอาหารเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำให้ตัวเองสุขภาพดีและยังเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจด้วยเพราะเรื่องของสุขภาพและเศรษฐกิจต้องไปควบคู่กัน เป็นการยกระดับวงการแพทย์และ SMEs ในประเทศไทยด้วย โดยการนำดิจิทัล เทคโนโลยี Smart Farm เข้ามาช่วยคนเมืองปลูกผักกินเองได้หรือนำ Smart Digital Health มาช่วยตรวจสุขภาพของคนไทยเพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่ใช้ได้จริงนั้นเองครับ


บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการ IT ครบวงจร ในลักษณะ IT Solution ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทุกกลุ่มได้เป็นอย่างดี และเรายังคงเชื่อมั่นต่อไป ว่าเราจะสามารถสร้างพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แหล่งที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า