สืบเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 เป็นต้นมา ซึ่งเกิดการระบาดหลายระลอก บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะผลการดำเนินงานจากธุรกิจการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน จากมาตรการควบคุมการเดินทางทางอากาศ ทำให้จำนวนผู้โดยสารทั้งในประเทศและต่างประเทศมีจำนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการรับรู้รายได้ตามจำนวนผู้โดยสารของโครงการการให้บริการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) และประมวลผลรายการข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (PNR) โดยบริษัทฯ จะรับรู้ตามจำนวนผู้โดยสารขาเข้า ผู้โดยสารขาออก ผู้โดยสารผ่าน และผู้โดยสารเปลี่ยนลำที่เกิดขึ้นจริง แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 เมื่อรัฐบาลไทยและประเทศต่าง ๆ ได้มีมาตรการผ่อนคลายการเดินทาง เกิดการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจการบินและภาคการท่องเที่ยวของไทย ซึ่งจากกราฟจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าและออก โดยผ่านระบบ APPS & PNR จะเห็นได้ว่า จำนวนผู้โดยสารมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในไตรมาส 4 ปี 2565 บริษัทมีผลกำไรจากโครงการ APPS 27.89 ล้านบาท ทำให้ในปี 2565 บริษัทมีผลขาดทุนจากโครงการ APPS รวมจำนวน 107.63 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลขาดทุนที่ลดลงจากผลขาดทุนในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารคาดว่าโครงการ APPS ดังกล่าวจะมีผลกำไรในปี 2566

ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีแผนธุรกิจในการขยายธุรกิจโดยมุ่งเน้นงาน Digital Platform ต่อเนื่องมาจากแผนธุรกิจในช่วงปลายปี 2564 โดยพัฒนาปรับโฉม Application ครั้งใหม่จาก “AOT Airports Application” เป็น “SAWASDEE by AOT”ภายใต้ concept แอพเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับนักเดินทาง

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของการท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม มุ่งสู่การเป็น “Digital Airports สนามบินมีชีวิต”ตอบโจทย์การบริการนักท่องเที่ยวรวมถึงการชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน Application ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงรักษาการเติบโตได้อย่างมั่นคงแม้ต้องเผชิญกับโควิด-19 ในปี 2566 ต่อไปสกาย กรุ๊ป จะระดมสรรพกำลัง ทั้งด้านเทคโนโลยี และบุคลากรให้พร้อมรับมือกับโอกาสและความท้าทายใหม่ ๆ และยังมีแผน Business Expansion ที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้องค์กร รองรับการขยายตัวในอนาคต เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุถึงเป้าหมาย จึงขอแสดงความขอบคุณคณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกท่านมา ณ ที่นี้

ท้ายที่สุด ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ เสมอมา ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อก้าวสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนต่อไป

ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์

ประธานกรรมการบริษัท

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ติดต่อเรา