บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่นำเสนอสินค้าและบริการเพื่อให้ลูกค้ามีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัย ด้วยการคัดสรรผลิตภัณฑ์พื้นฐาน (Base Products) ที่ดีและเป็นที่ยอมรับของสากล เพื่อนำมาประกอบในการนำเสนอและการให้บริการที่เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าในแต่ละองค์กรที่มีความหลากหลาย อาทิ การให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งระบบความปลอดภัยทั้งทางกายภาพและความปลอดภัยของข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายและการดูแลบำรุงรักษา ซึ่งถือว่าเป็นการให้บริการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบเบ็ดเสร็จ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น “ผู้รับเหมาระบบไอซีที” ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันที่ธุรกิจต่าง ๆ มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง โดยได้มีการนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เข้ามาช่วยพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของลูกค้า จึงสามารถให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มลูกค้าองค์กร ด้วยการนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเข้าไปช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการในการปฏิบัติงานต่างๆ ในธุรกิจของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น

บริษัทดำเนินธุรกิจประเภท จำหน่าย และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งครอบคลุมการบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ดูแลบำรุงรักษาระบบงาน จัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบเบ็ดเสร็จ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น “ผู้รับเหมาระบบไอซีที” โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละองค์กร ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลขององค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปลอดภัยยิ่งขึ้น ลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักคือองค์กร ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ซึ่งโครงการส่วนใหญ่เป็นลักษณะโครงการที่มีความซับซ้อนในการดำเนินงาน (Complexity Project) โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนคือ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบเบ็ดเสร็จ

บริษัทให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความสำคัญและช่วยสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยต่อองค์กรทั้งหมด 6 โซลูชั่น ได้แก่ ระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Security System) ระบบรักษาความปลอดภัยด้านเครือข่ายขององค์กร (Cyber Security Solution) ระบบเครือข่ายแบบไร้สายในระดับองค์กร (Enterprise Wireless Solution) ระบบคอมพิวเตอร์แบบเสมือน (Virtualization Solution) ระบบการจัดเก็บ สำรอง และกู้คืนข้อมูล (Data Protection and Recovery Solution) ระบบห้องปฏิบัติการระดับองค์กร (Data Center Facility Solution) นอกจากการให้บริการระบบโซลูชั่นต่าง ๆ การจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค เครื่องสแกนภาพ เครื่องพิมพ์ หมึกเครื่องพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Switch) และซอฟต์แวร์ต่าง ๆตามความต้องการของลูกค้า เป็นต้น

การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ

ได้แก่ บริการติดตั้งและดำเนินงาน (Implement and Installation Service) บริการซ่อมและบำรุงรักษา (Maintenance Agreement Service) และ บริการที่ปรึกษา ออกแบบ และบริหารจัดการงานโครงการ (Consult, Design and Project Management Service)

ธุรกิจให้เช่าคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เเละอื่นๆ

บริษัทให้บริการให้เช่าคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าองค์กรให้ได้หลากหลายมากขึ้นโดยมีระยะเวลาสัญญา 1-10 ปี การให้บริการดังกล่าวบริษัทมีทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาประจำอยู่ที่ทำการบริษัทของลูกค้าสำหรับลูกค้าองค์กรที่มีปริมาณการใช้งานสูง

ธุรกิจผลิตเเละให้บริการแพลตฟอร์ม เเละอื่นๆ

บริษัทให้บริการผลิตและให้บริการแพลตฟอร์ม และอื่นๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าบริษัท และองค์กรที่หลากหลาย ทั้งการใช้แพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาและขยายธุรกิจ หรือปรับเปลี่ยนระบบปฏิบัติการภายในให้เป็นระบบดิจิตอล โดยรูปแบบการให้บริการดังกล่าวบริษัทมีทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมที่มีความเชี่ยวชาญสูงในการประเมินความต้องการของลูกค้าเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เหมาะสม

โครงสร้างธุรกิจ

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ติดต่อเรา