นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้รับเอาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2549 ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มากำหนดเป็นแนวทางเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่ดี และสร้างความสามารถในการแข่งขันอันจะนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทก็ยังเชื่อมั่นว่าการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม และคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ จะช่วยเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว และมุ่งมั่นพัฒนายกระดับการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยในปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ดาวน์โหลด
นโยบายในการรายงานเบาะแส
นโยบายในการรายงานเบาะแส ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดาวน์โหลด
นโยบายและมาตรการป้องกันการและปราบปรามการฟอกเงิน และ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
นโยบายและมาตรการป้องกันการและปราบปรามการฟอกเงิน และ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ดาวน์โหลด
นโยบายการลงทุน
นโยบายการลงทุน ดาวน์โหลด
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ดาวน์โหลด
นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลด
ความรับผิดชอบของกรรมการ
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ดาวน์โหลด
กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดาวน์โหลด
กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดาวน์โหลด
กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ดาวน์โหลด
กฎบัตรเลขานุการบริษัท ดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ติดต่อเรา