นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้รับเอาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2549 ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มากำหนดเป็นแนวทางเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่ดี และสร้างความสามารถในการแข่งขันอันจะนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทก็ยังเชื่อมั่นว่าการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม และคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ จะช่วยเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว และมุ่งมั่นพัฒนายกระดับการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยในปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ดาวน์โหลด
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ดาวน์โหลด
นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ติดต่อเรา