แจ้งเบาะแส

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมและโปร่งใส บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการรายงานและแนวทาง เกี่ยวกับเบาะแสการกระทำผิด ทั้งนี้การรายงานเกี่ยวกับเบาะแสการกระทำผิด