อัพเดทล่าสุด 15 มิ.ย. 2023
100%
คณะกรรมการบริษัท
Board & Directors
คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee
คณะกรรมการบริหาร
Executive Committee
เลขานุการบริษัท
Company Secretary
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

Internal Audit Dept.

นายสิทธิเดช มัยลาภ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Chief Executive Officer

ที่ปรึกษา
Advisor
เลขนานุการผู้บริหาร
Executive Secretary
ฝ่ายจัดซื้อ

Purchasing Dept.

ฝ่ายบริหาร และ พัฒนาทรัพยากรบุคคล

People and Development Dept.

นายขยล ตันติชาติวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการตลาด

Chief Marketing Officer

ฝ่ายสื่อสารการตลาด

Marketing Communication Dept.

นายขยล ตันติชาติวัฒน์ (รก.)
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานเทคโนโลยี

Chief Technology Officer

ฝ่ายปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์

Product Operation Dept.

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

Product Development Dept.

ฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์

Product Management Dept.

นายสิทธิเดช มัยลาภ (รก.)
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ

Chief Operating Officer

ฝ่ายบริหารลูกค้า

Account Management Dept.

ฝ่ายวิศวกรรม และ บริหาร

Engineering & Service Dept.

นางสาวกุลนดา โอฬารรักษ์ธรรม
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน

Chief Financial Officer

ฝ่ายบัญชี

Accounting Dept.

ฝ่ายการเงิน

Finance Dept.

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ติดต่อเรา