เราให้บริการ

วิทยุคมนาคมเฉพาะกิจระบบดิจิทัล

เครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบดิจิตอลแบบ LTE

โครงข่ายบรอดแบนด์ 4G-LTE เป็นโครงข่ายสื่อสารบรอดแบนด์ประเภทไร้สาย (Broad Wireless) บนเทคโนโลยี 4G-LTE สำหรับการใช้งานรับส่งข้อมูลสื่อสารระหว่างหน่วยงานเพื่อปฏิบัติภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ระบบนี้สามารถบูรณาการได้ดีขึ้นตามยุคสมัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

LTE Transmitter and Receiver

เครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบดิจิตอลแบบ LTE เพิ่มเติม สามารถ รองรับการใช้งานระบบโครงข่ายวิทยุสื่อสารด้วยระบบที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจตำรวจ หรือหน่วยงานความมั่นคง

  • เพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารในภารกิจ

  • เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยเฉพาะงานที่มีความสลับซับซ้อน

  • ขยายและเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการให้บริการ (Network Service Provider) ของระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล LTE

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า