ผลประกอบการ

หน่วย : (ล้านบาท)
รายได้หลัก
EBITDA

กำไรสุทธิ

หน่วย : (ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
อัตรากำไรสุทธิ (%)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 62
31/12/2562
งบปี 63
31/12/2563
งบปี 64
31/12/2564
งบปี 65
31/12/2565
งบปี 66
31/12/2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 4,764.92 9,368.58 7,637.68 9,095.17 11,489.17
หนี้สินรวม 3,281.92 7,093.79 5,095.01 6,424.88 6,769.19
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,467.13 2,251.10 2,504.61 2,668.66 4,683.66
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 268.84 308.13 308.13 312.13 357.74
รายได้หลัก 3,960.63 3,542.22 3,001.02 2,794.66 4,119.03
รายได้รวม 3,971.87 3,550.17 3,007.84 2,799.45 4,124.64
กำไรสุทธิ 218.51 149.78 40.61 213.45 541.82
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.43 0.27 0.07 0.34 0.81
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 7.73 3.74 2.83 5.68 9.30
ROE (%) 17.26 8.06 1.71 8.25 14.74
อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.33 4.44 1.84 7.47 13.23

Source: SET

งบการเงิน

ไตรมาส 1/2567
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและบทวิเคราะห์ ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาส 1/2567
ดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ติดต่อเรา