• นายวรพจน์ อำนวยพล
  • นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี
  • นายพิมาน เตียวตรานนท์
  • บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
  • นายมารชัย กองบุญมา
  • LGT BANK (SINGAPORE) LTD
  • นางสาวเกตุนภัส โชคอภิสังข์
  • อื่น ๆ
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29/03/2566 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

2,547

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

99.15

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 04/04/2565

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)

2,337

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)

61.41

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 นายวรพจน์ อำนวยพล 74,485,099 11.93
2 นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 40,118,900 6.43
3 นายพิมาน เตียวตรานนท์ 32,807,923 5.26
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 28,701,791 4.60
5 นายมารชัย กองบุญมา 24,852,591 3.98
6 LGT BANK (SINGAPORE) LTD 24,293,766 3.89
7 นางสาวเกตุนภัส โชคอภิสังข์ 20,971,153 3.36
8 CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG 19,891,666 3.19
9 UBS AG SINGAPORE BRANCH 16,598,600 2.66
10 นายสุระ คณิตทวีกุล 15,514,500 2.49

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ติดต่อเรา