5 ยุทธศาสตร์ AI สู่การพัฒนาประเทศไทย

Read More

เปิดแผน 5 ยุทธศาสตร์ AI  ประเทศไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) กับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ได้ร่วมกันร่างแผนนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 และแผนนี้ได้รับความเห็นชอบโดย ครม. สำเร็จเมื่อ 26 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมานี้

1 กำหนดแนวทางจริยธรรมและกฎระเบียบ   AI  หากมีการพัฒนาอย่างไม่มีขีดจำกัด ดังนี้นมีโอกาสสูงที่จะต้องถูกควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางสังคม การแย่งงาน การทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น bias หรือเอียงข้าง ตลอดจนการพัฒนา AI โดยไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำในสิ่งที่ละเมิดต่อกฏหมาย

2 เสริมโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งด้านฮาร์ดแวร์  ระบบคลาวด์ ระบบ supercomputer และทั้งด้านซอฟต์แวร์ ได้แก่ เครื่องมือในการสร้าง AI และเครื่องมือ AI พื้นฐาน

3 เร่งพัฒนากำลังคน  ควรเพิ่มการพัฒนาคนให้ครอบคลุม  3 ระดับคือ 1 ระดับเริ่มต้นใช้งาน AI  2 ระดับ กลางที่เพิ่มทักษะการพัฒนา AI และ 3 ระดับสูงที่เรียนจบด้าน AI โดยตรง ระดับกลางและสูงตั้งเป้ากันที่ 30,000 คนในระยะ 5 ปี เพื่อตอยอดพัฒนาข้าสู่ไปสู่ภาคบริการ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

 4 วิจัยพัฒนาแบบมุ่งเป้า  โดยมี 10 กลุ่มเป้าหมาย

โดยในระยะแรกจะเน้นการวิจัยพัฒนา 3 กลุ่มคือ  AI ด้านการแพทย์และสาธารณสุข AI สำหรับการเกษตรและอาหาร และ AI สนับสนุนบริการภาครัฐที่เหลืออีก 7 กลุ่มเป้าหมายจะตามมา อาทิ ด้านการขนส่ง ด้านการค้าและการเงิน ด้านอุตสาหกรรม ด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้านการศึกษา เป็นต้น คาดหมายให้เกิดนวัตกรรม AI อย่างต่ำ 100 ชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง

5 ส่งเสริมการใช้ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ส่งเสริมบริษัท startup ด้าน AI การปลดล็อคข้อบังคับต่างๆ ให้สามารถทดสอบใช้งาน AI ได้ พร้อมสนับสนุนให้เกิดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการใช้ AI โดยคาดหวังให้เกิดการใช้งาน AI ในอย่างน้อย 600 หน่วยงาน

 

 

ที่มา

www.springnews.co.th/digital-tech/technology/833808

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า