เตรียมรับมือเข้าสู่ยุค AI กับ 10 อาชีพทำเงินในอนาคต เริ่มเลย!

Read More

ai-job

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังมีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งสำคัญต่อภาคธุรกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ตอนนี้เริ่มมีการใช้ AI มาช่วยในการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น หลายคนคาดว่าในอนาคตอาจมีบางอาชีพที่อาจถูกแทนที่ด้วย AI ก็เป็นได้

แต่ไม่ต้องกังวลไป เพราะยังมีอาชีพอีกหลายประเภทที่ AI ยังไม่สามารถทดแทนได้ เนื่องจากต้องใช้ทักษะและความสามารถเฉพาะตัวที่มนุษย์เท่านั้นที่ทำได้

แม้ว่า AI จะพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน แต่อาชีพเหล่านี้ก็ยังคงเป็นที่ต้องการ และคาดว่าจะสามารถเติบโตไปได้อีกในอนาคต วันนี้ขอหยิบยกมาแนะนำ 10 อาชีพ ดังนี้

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ

doctor

AI สามารถใช้เพื่ออำนวยความสะดวกทางการแพทย์ เช่น การประมวลผลข้อมูลทางการแพทย์ หรือ การช่วยเหลือในการผ่าตัดในส่วนที่มนุษย์สามารถเข้าถึงได้ยาก ซึ่งการรักษาผู้ป่วยต้องใช้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และุไหวพริบเป็นอย่างมากในการทำงาน ฉะนั้นอาชีพ แพทย์ พยาบาล และเภสัชกร ยังคงจำเป็นและยังคงเป็นที่ต้องการในอนาคต เพราะความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ หรือการตัดสินใจ ย่อมสามารถทำได้ดีกว่า AI แน่นอน

2. ครู-อาจารย์

teacher

หน้าที่ของครู-อาจารย์ เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการพัฒนาเยาวชน และพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เราสามารถใช้ AI เพื่อสอนเนื้อหาและตอบคำถามพื้นฐานของผู้เรียนได้ แต่ AI ไม่ได้มีทักษะหรือเทคนิคต่างๆที่มนุษย์มีได้ และในเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน แน่นอนว่า AI ไม่สามารถทำได้

3. นักจิตวิทยา

psychologist

AI สามารถใช้เพื่อประเมินและวินิจฉัยปัญหาสุขภาพจิตได้ แต่ทักษะการรับฟัง การให้กำลังใจและเข้าถึงจิตใจของมนุษย์ หรือการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกัน นักจิตวิทยาที่เป็นมนุษย์เท่านั้นที่สามารถทำได้

4. นักกฎหมาย

lawyer

นักกฎหมายทำงานเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของผู้อื่น และเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริสุทธิ์ ซึ่ง AI ไม่สามารถทดแทนทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการสื่อสารที่ดีได้เท่ากับที่มนุษย์สามารถทำได้ ซึ่งการใช้ AI นั้น ใช้เพื่อแค่ประมวลผลข้อมูลทางกฎหมาย และร่างเอกสารทางกฎหมาย

5. นักศิลปะ

artist

นักศิลปะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการเพื่อสรรค์สร้างงานศิลปะให้ออกมาได้ดี แต่ AI ไม่สามารถทดแทนทักษะความคิดสร้างสรรค์ และมุมมองในด้านต่างๆได้เทียบเท่ากับนักศิลปะที่แท้จริงได้

6. นักดนตรี

musician

นักดนตรีใช้ทักษะทางดนตรี ไหวพริบ และการถ่ายทอดอารมณ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานและแสดงดนตรี ซึ่ง AI สามารถใช้เพื่อสร้างดนตรีที่ไพเราะ แต่ AI ไม่สามารถทดแทนทักษะการแสดงและการถ่ายทอดอารมณ์เหมือนกันนักดนตรีที่เป็นมนุษย์ได้

7. นักกีฬา

athlete

นักกีฬาใช้ความแข็งแกร่ง ความเร็ว และทักษะเฉพาะด้านของกีฬาแต่ละประเภทเพื่อแข่งขัน AI สามารถใช้เพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและปรับปรุงประสิทธิภาพของนักกีฬา แต่ AI ไม่สามารถทดแทนทักษะเฉพาะด้าน ความแข็งแรง และประสบการณ์ของมนุษย์อย่างที่นักกีฬาสามารถทำได้

8. ผู้ประกอบการ

Entrepreneur

ผู้ประกอบการเริ่มธุรกิจด้วยการลงทุนและการสร้างธุรกิจ ซึ่งสามารถใช้ AI เพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อต่อยอดและพัฒนาในด้านต่างๆธุรกิจได้ แต่ AI ไม่สามารถทดแทนทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และทักษะการเป็นผู้นำของมนุษย์ได้

9. นักพัฒนาซอฟต์แวร์

programmer

AI สามารถใช้เพื่อเขียนโค้ด สร้างโค้ดใหม่ๆ และทดสอบซอฟต์แวร์ได้ แต่ AI ไม่สามารถทดแทนทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ประสบการณ์ และไหวพริบในการแก้ปัญหาในส่วนต่างๆ ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นมนุษย์ได้

10. ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

cyber security

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน เพราะสิ่งใกล้ตัวของเราก็เป็นเทคโนโลยีไปหมดแล้ว อย่างเช่น สมาร์ทโฟน ที่สามารถทำธุรกรรมต่างๆบนโลกออนไลน์ได้แทบทุกอย่างแค่ใช้มือถือแค่เครื่องเดียว ฉะนั้นข้อมูลสำคัญและข้อมูลส่วนตัวของเราจึงอยู่บนโลกออนไลน์แทบทั้งหมด ฉะนั้นการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีจึงสำคัญมากในปัจจุบันและในอนาคต

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ทำหน้าที่ปกป้องระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่ง AI ช่วยในการทำงานได้ดีมาก ใช้เพื่อตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ แต่ AI ไม่สามารถทดแทนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการตัดสินใจที่มนุษย์สามารถทำได้

อาชีพดังกล่าวเป็นอาชีพที่ในอนาคตที่คาดว่าไม่มีทางหายไปหรือโดนแทนที่เพราะ AI อย่างแน่นอน เพราะแต่ละอาชีพมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งทักษะการตัดสินใจหรือไหวพริบต่างๆ AI ก็ไม่สามารถทำได้ดีเทียบเท่ากับมนุษย์

สรุปได้ว่า อาชีพที่ทำเงินในอนาคตนั้นมีหลากหลายและครอบคลุมในหลากหลายสาขาอาชีพ สิ่งสำคัญที่มนุษย์ไม่ควรชั่งใจคือจะต้องพัฒนาทักษะและความสามารถที่จำเป็นเพื่อให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางของอาชีพเหล่านี้

#SKYICT  #สกายไอซีที  #SKYIntelligenceInAction #SKYICTTHAILAND #SKYGroupTogether #WeAreSKY

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า