สรุป PDPA พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแบบเข้าใจง่าย

Read More

 

หลายคนอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และหรือ PDPA ที่มีการประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 แต่อาจจะยังไม่เข้าใจกันมากนัก โดยเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหม่ที่สำคัญมาก เพราะปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลาย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย วันนี้หากคุณยังไม่รู้ SKY ICT ได้สรุปเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แบบเข้าใจง่ายมาให้แล้วครับ

personal-information-form-identity-concept

PDPA คืออะไร? 

PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คือกฎหมายใหม่ที่ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาการถูกล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน เช่น การซื้อขายข้อมูลเบอร์โทรศัพท์และข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ โดยที่เจ้าของข้อมูลไม่ยินยอม เพื่อให้บริษัท พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของ PDPA มีอะไรบ้าง??

 • ชื่อ-นามสกุล 
 • เบอร์โทรศัพท์ อีเมลส่วนตัว ที่อยู่ปัจจุบัน
 • เลขบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขใบอนุญาตขับขี่ 
 • ข้อมูลทางการศึกษา ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการแพทย์
 • ทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน ทะเบียนบ้าน
 • วันเดือนปีเกิด สัญชาติ น้ำหนักส่วนสูง
 • ข้อมูลบนอื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ตที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น Username /password,  Cookies IP address,  GPS Location

รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม แต่หากข้อมูลไหนที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ เช่น ข้อมูลบริษัท จะไม่ถือว่า เป็นไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล และไม่อยู่ภายใต้บังคับตาม​ PDPA 

Fingerprinting Protection GDPR Composition

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

ในกฎหมาย PDPA เราสามารถแบ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล  ได้ 3 ประเภท ดังนี้

 1. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) คือ บุคคลที่ข้อมูลสามารถระบุไปถึงได้
 2. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 3. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ได้รับสิทธิอะไรบ้าง?

 • สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ
 • สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
 • สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล
 • สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล

girl-coding-interactive-screen

แนวทางในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับบริษัทที่ต้องการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล จำเป็นต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลและขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน โดยจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) เพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในมาตรการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลให้เจ้าของข้อมูลรับทราบและให้ความยินยอม โดยมีเอกสารทั้งหมด 15 แบบที่ตกจัดเตรียม ยกตัวอย่างเช่น

 • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
 • นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)
 • คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice)

สามารดาวน์โหลดแม่แบบเอกสาร PDPA ได้ที่ www.dga.or.th 

 

โดยสรุปแล้ว PDPA นั้นเป็น พ.ร.บ. ที่ช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของเราให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดนั่นเองครับ ช่วยลดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมนั่นเองครับ แล้วครั้งหน้า SKY ICT จะมาอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีอะไรใหม่ ๆ อีก ต้องติดตามครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก DGA สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

 

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า