โครงการ AOT App

Read More

9 ตุลาคม 2562

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ ได้เชิญ คุณสิทธิเดช มัยลาภ CEO บริษัท SKY ICT และดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ CEO บริษัท AOT ซึ่งเป็นผู้ออกแบบ AOT App เพื่อบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ AOT App แก่นักศึกษาในโครงการ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรนวัตกรมบริการ และนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา AOT App โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

ณ ห้องประชุมริมน้ำชั้น 5 วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า