Project Management and Professional (PMP)

Read More

วันที่ 12,13,14,27 และ 28 มกราคม 2561

บริษัท สกาย ไอซีที จึงได้จัดอบรม หลักสูตร “Project Management Professional (PMP)” ให้แก่พนักงานโดยเน้นให้เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารโครงการ เรียนรู้การออกแบบ วางแผน และการบริหารโครงการ รวมถึงเรียนรู้ถึงแนวทางและเครื่องมือในการจัดการโครงการเพื่อความสำเร็จ

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า