SKY ICTผนึกกำลัง PIM สานความร่วมมือทางการศึกษา เสริมทักษะเทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรม สร้างมืออาชีพสู่โลกดิจิทัลในอนาคต

Read More

SKY ICT ผนึกกำลัง PIM สานความร่วมมือทางการศึกษา
เสริมทักษะเทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรม สร้างมืออาชีพสู่โลกดิจิทัลในอนาคต

 บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) (SKY ICT)  ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ลงนาม ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยได้รับเกียรติจาก คุณสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)  เป็นประธานในพิธี เพื่อผนึกกำลังในการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรม อันเป็นประโยชน์กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะเฉพาะทางอย่างเชี่ยวชาญ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ พร้อมกันนี้ อาจารย์พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีอาวุโสสายวิชาการ พีไอเอ็ม และนายขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามเป็นพยาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ ชั้น 16 อาคาร CP ALL Academyสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ

รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ สกาย ไอซีที ได้ร่วมมือกันมาแล้ว 2 ปี เราทราบซึ้งที่ลูกศิษย์ได้ไปฝึกปฎิบัติงาน ณ สถานประกอบการที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ Digitalization นี้มีความจำเป็นต่อสังคมขึ้นเรื่อยๆ เพื่อยกระดับการเรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ์แบบ จึงต้องอาศัยเครือข่ายพันธมิตรเข้ามาร่วมมือสร้างบุคลากร ผสมผสานกับรูปแบบการศึกษา Work-based Education เพื่อให้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั้งวิชาการและการปฎิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม

คุณสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY ผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ Digital Platform และ AI-Empowered Solution ระดับประเทศ กล่าวว่า สกาย ไอซีทีให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถของคนรุ่นใหม่ ตามกลยุทธ์ Tech Talent Transformation ของบริษัทที่มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคน สนับสนุนการสร้างบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี (Tech Talent) เป็นคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นกลไกหลักที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรและประเทศไทยในอนาคต โดยสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ผ่านโครงการ SKY Rocket ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำทักษะวิชาการมาเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานจริง อาทิ การพัฒนาโซลูชันที่ต่อยอดจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI-Empowered Solution) การพัฒนาระบบและงานบริการเทคโนโลยีด้านการบิน (Aviation Tech) ภายในสนามบินต่างๆ ทั่วประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร. พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้องคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า บริษัท สกาย ไอซีที มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นแรงผลักดันสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมผ่านทางเทคโนโลยี พีไอเอ็มจึงได้สร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่าย อันจะนำไปสู่การถ่ายทอดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ช่วยพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน ทางด้านนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานกับ สกาย ไอซีที ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบ่มเพาะนักศึกษา  ช่วยให้สามารถเข้าถึงหลักสูตรด้านเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานสูงแบบครบวงจร ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม และยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการวิจัยพัฒนาของคณาอาจารย์อีกด้วย

 

 

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า