SKY ICT | CONNECTING THAILAND

Read More

SKY ICT | CONNECTING THAILAND

 

สกาย ไอซีที เปิดแผน CONNECTING THAILAND เชื่อมต่อเทคโนโลยีทันสมัยเข้ากับภาคธุรกิจและการดำเนินชีวิตของผู้คน ขับเคลื่อนอนาคตประเทศ เดินหน้าพัฒนา Advanced Tech-AI-Empowered Solution-Tech Talent Transformation สร้างสรรค์หลากเทคโนโลยีใหม่ ควบคู่การสร้าง Tech Culture และยกระดับ Tech Talent

 

 

ทั้งนี้ แผน CONNECTING THAILAND ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก ประกอบด้วย
1. Advanced Tech สร้างสรรค์เทคโนโลยีขั้นสูงจากการนำหลากหลายเทคโนโลยี อาทิ IoT, Big Data, Cloud มาผสานการทำงานร่วมกัน จนเกิดเป็นโซลูชันใหม่ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน
2.AI-Empowered Solution พัฒนาและนำโซลูชันที่ต่อยอดจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาตอบโจทย์การดำเนินงานของภาคธุรกิจ
3.Tech Talent Transformation มุ่งทรานส์ฟอร์มคน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร และสนับสนุนการสร้างว่าที่ Tech Talent คนรุ่นใหม่ให้พร้อมรับทุกกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี
“วันนี้ทั้งวงการ Tech ตระหนักดีว่า เราขาดแคลนบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อที่จะ CONNECTING THAILAND ให้แข็งแกร่ง เราจึงไม่ได้มองแค่การพัฒนาหรือสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ แต่มองไปถึงการสร้าง Tech Culture ที่ดี และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับ Tech Talent เพื่ออนาคตของประเทศ”

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า