TU X SKY ICT เปิดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

Read More

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดตัว Digital Learning Center (DLC) อย่างเป็นทางการ เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้สำหรับผู้ที่สนใจนวัตกรรมและเทคโนโลยี และยังเปิดตัวโซน LSED Co-Working Space พื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักศึกษาที่ไม่จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนอีกทั้งเสริมสร้างบรรยากาศให้เกิดไอเดียใหม่ ๆ  เพื่อให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การเป็น Smart University

ณ อาคารสิริวิทยลักษณ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า