UTCC ผนึกกำลังกับ SKY ICT พัฒนา AI

Read More

UTCC ผนึกกำลังกับ SKY ICT พัฒนา AI

รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา รองอธิการบดีอาวุโสสายงานวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือกับ คุณขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) โดยมี ผศ.ดร.เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และคุณหญิง จิตติพัฒนกุลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการทางด้านเอไอ (Artificial intelligence) รวมถึงการส่งนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ฝึกงานสหกิจศึกษากับบริษัท สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยที่ล้ำหน้าด้านดิจิทัล ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 15 อาคาร 24 (อาคารสัญลักษณ์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ติดต่อเรา

เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความสำหรับขอความยินยอมในหน้าเว็บไซต์ https://www.skyict.co.th หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทประมวลผลข้อมูลในกรณีใดๆ กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ด้านหน้า