แจ้งเบาะแส

แจ้งเบาะแส

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมและโปร่งใส บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการรายงานและแนวทาง เกี่ยวกับเบาะแสการกระทำผิด ทั้งนี้การรายงานเกี่ยวกับเบาะแสการกระทำผิด จะทำให้บริษัทสามารถรับทราบข้อมูลจากพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม นโยบายนี้ครอบคลุมถึงกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสมีความกังวลต่อความเสี่ยงในด้านต่างๆ, การทุจริต หรือการกระทำผิดที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นเช่นลูกค้า, ซัพพลายเออร์, พนักงานคนอื่น ๆ ของบริษัท หรือผลประโยชน์ส่วนรวม โดยคุณสามารถรายงาน ข้อกังวลของคุณต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

1. อีเมล : whistle-blower@www2.skyict.co.th

2. จดหมาย : ส่งถึงผู้รับ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน), เลขที่ 55 อาคาร เอ.เอ.แคปปิตอล รัชดา ชั้น 5-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

3. แบบฟอร์มออนไลน์ : ผู้แจ้งจะต้องใช้คำสุภาพในการกรอกแบบฟอร์มแจ้งเบาะแสทางออนไลน์พร้อมทั้ง ส่งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง รวมถึงจะต้องไม่กล่าวหาบุคคลอื่นโดยไม่มีหลักฐานเพียงพอ การพิจารณารายงานการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดใดก็ตามขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือ ของข้อมูลที่ผู้แจ้งมอบไว้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่รับผิดชอบใน การออกแบบขั้นตอนการแจ้งเบาะแสในการจัดการกับข้อแนะนำ หรือข้อร้องเรียนรวม ทั้งนโยบายให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ความกังวลทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะได้รับ การจัดการอย่างละเอียดรอบคอบและทำให้เกิดความเชื่อมั่น

แบบฟอร์มการแจ้งเตือนออนไลน์

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)